Algemene voorwaarden van Quads for All, gevestigd te Oosterwolde (fr.)

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Quads for
All en de opdrachtgever, alsmede elke deelnemer, van de door Quads for All georganiseerde
quad tour en/of arrangementen, tenzij uitdrukkelijk door Quads for All schriftelijk van deze
algemene voorwaarden is afgeweken.

2. Instructies van het personeel ten aanzien van het gebruik van de quad dienen te allen
tijden te worden opgevolgd.

3. Deelname aan door Quads for All georganiseerde activiteiten geschiedt volledig op eigen
risico. Quads for All is nimmer aansprakelijk voor schade aan de bestuurder, derde, danwel
goederen. Quads for All zal haar verantwoordelijkheid nemen t.a.z. van goed onderhouden
quads, gedegen instructie en uitsluitend rijden onder begeleiding van ervaren begeleiders.

4. De deelnemer/bestuurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede
alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde quad
toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van
derden. De deelnemer/bestuurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede
de kosten van vervangen, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de
overeengekomen inleverdatum van de quad contant aan Quads for All voldoen.

5. Bij annulering van een quadtour of arrangement worden respectievelijk,
annuleringskosten in rekening gebracht. Tussen 7 en 3 dagen voor datum van de geboekte
quadtour of arrangement wordt er 30% annuleringskosten gerekend. Bij annulering binnen
48 uur voor de geplande quadtour of arrangement wordt er 50% annuleringskosten
gerekend. Indien minder mensen aan een arrangement of tour gaan meedoen, dient dit
vooraf doorgemaild of gebeld te worden. Het max. aantal dat mag annuleren voor deelname wordt door Quads for All naar aanleiding van de groepsgrootte bepaald. Men dient ook bij minder deelnemers dan door Quads for All gestelde minimale deelname te betalen voor niet deelnemende pers. tot het bedrag van de gestelde minimale deelname voor geboekte arrangement of tour.

7. Quads for All is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant
en/of bestuurder van de quad, danwel derden, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of
grove schuld aan de zijde van Quads for All.

8. Quads for All is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en of bedrijfschade, indirecte schade
en/of winstderving. Quads for All is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan uw
eigendommen.

9. Iedere aansprakelijkheid van Quads for All is beperkt tot het bedrag dat in het
betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van Quads for All wordt uitgekeerd.

10. Indien de deelnemer en/of bestuurder toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van
de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, komen alle kosten, gerechtelijke en
buitengerechtelijke die Quads for All moet maken, voor rekening van de deelnemer danwel
bestuurder. Voor kinderen geldt dat de ouders of verantwoordelijke aansprakelijk gesteld
worden.

11. De klant is bij non-betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum een rente
verschuldigd van 1 % per maand vanaf de factuurdatum.

12. Quads for All is bevoegd haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, op te
schorten, danwel te ontbinden, indien Quads for All van mening is dat de deelnemer en/of
bestuurder onder invloed is van alcohol/drugs/medicijnen, die het rijgedrag van de
deelnemer/bestuurder kunnen beInvloeden, danwel wanneer de deelnemer en/of
bestuurder zich niet houdt aan de instructies van de begeleider. Quads for All houdt zich het recht voor om bij zeer slechte weersomstandigheden het onderdeel quadrijden te laten
vervallen. Indien Quads for All voorafgaand aan het arr. of de tour annuleert, krijgt u de
mogelijkheid een andere datum te plannen. Of indien reeds betaald, krijgt u uw betaling
teruggestort. Eventueel wordt met u bekeken wat een alternatief zou zijn.

13. Op alle met Quads for All gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.

14. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Leeuwarden